loading
Hakk?m?zda
2014-06-18

Hakk?m?zda

MAZ ?N?AAT sürekli ve dengeli büyüyerek    in?aat sektöründe hem alt yap? i?leri hem de üst yap? projelerini  zaman?nda ve eksiksiz  gerçekle?tirmi? olup, bu alanlarda  çal??malar?n? sürdürmektedir. Bu projeler içinde resmi kurumlara ait olanlar?n yan? s?ra, özel sektöre ait önemli projeler de mevcuttur. MAZ ?N?AAT , ayr?ca Arazi toplula?t?rma ve tarla içi geli?tirme hizmetleri kapsam?nda ülkemizin bir çok yerinde  pek çok   projelerin yap?m?n? gerçekle?tirmi? ve gerçekle?tirmeye  devam etmektedir. 

Kurulu?undan bugüne kadar yapm?? oldu?u projelerle hem kadrosunu hem de  makine park?n?  büyüten MAZ ?N?AAT Avrupa Birli?i Yat?r?mlar? ile birlikte  Yol , Köprü , YHT alt yap?lar? ve sanat yap?lar? gibi projelere imza atarak in?aat taahhüt sektörünün köklü firmalar?ndan biri olmu?tur

Profesyonel bir kalite anlay??? benimseyen MAZ ?N?AAT , kurdu?u organizasyon ve ?antiye düzenleri ileprojede kalite yönetimine, güvenli?e ve denetime büyük önem vermektedir. Sahip oldu?u ISO 9001 Kalite Yönetimi ve OHSAS 18001 ?? Güvenli?i ve ??çi Sa?l??? sertifikalar?n?n yan? s?ra; çevre'ye verdi?i önemle ISO 14001 Çevre Yönetimi sertifikalar?n? almaya hak kazanm?? ve bu çerçevede kalite ve kurumsall?ktan ödün vermeden Ülke ekonomisine yapm?? oldu?u katk? ile büyümeye devam etmektedir.

 

 


Sayfamızı Paylaşın


Warning: include(yorumR.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\vhosts\mazinsaat.com.tr\httpdocs\sayfa.php on line 112

Warning: include(yorumR.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\vhosts\mazinsaat.com.tr\httpdocs\sayfa.php on line 112

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'yorumR.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\vhosts\mazinsaat.com.tr\httpdocs\sayfa.php on line 112